Föreningens stadgar

§1 Föreningens namn
§2 Föreningens ändamål
§3 Föreningens säte.
§4 Medlemskap.
§5 Medlemsavgifter
§6 Styrelsen
§7 Styrelsens uppgifter
§8 Räkenskaper
§9 Revisorer
§10 Årsmöte
§11 Extra årsmöte
§12 Rösträtt
§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet.
§14 Regler för ändring av stadgarna
§15 Utträde
§16 Uteslutning
§17 Upplösning av föreningen


§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Nordkrokens Intresseförening

§2 Föreningens ändamål
Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att utveckla Sundhammarskolonin till en mötesplats för alla i området för föreningar, kulturliv, utbildning och enskilda människor.

Föreningen ska vara öppen för att också låta intressenter utanför området hyra fastigheten/del av denna.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att förvalta Sundhammarskolonin som ägare, arrendator eller annat långsiktigt nyttjandeavtal.

Föreningen vill också bevara det urprungliga syftet med att möjliggöra barns vistelse vid havet.

§3 Föreningens säte.
Föreningen har sitt säte i Nordkroken i Kungälvs kommun, Västra Götalands län.

§4 Medlemskap.
Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom denne inte heller ansvarar för föreningens skulder.

Skriftlig medlemsansökan lämnas till styrelsen.

Medlemskapet är personligt. Vuxen person är den som fyllt 18 år. Ungdomar är de som är 13 till 17 år. Barn är den som är 0 – 12 år. Ungdom och barn betalar en lägre medlemsavgift.

§5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§6 Styrelsen
Styrelsen består av 3 till 7 ledamöter och därtill 1 till 4 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Ordförande utses av årsmötet. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden fram till nästa årsmöte.

§7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge verksamhets-berättelse och årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst 2 styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelsen inklusive suppleanter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

§8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast tre veckor före årsmötet.

§9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna avger sin revisionsberättelse på årsmötet.

§10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen mellan april och senast juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse sk avsändas till alla medlemmar senast 21 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Motion ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Vid ordinare årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och förslag på budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av ett eller två år.
 13. Val av två revisorer.
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 15. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen elle dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som avgivits i kallelse behandlas.

§12 Rösträtt
Vid årsmöte har vuxen och ungdomsmedlem rösträtt.

§13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet.
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid personval sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§14 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs ett enkelt beslut av två på varandra föjande årsmöten, varav ett möte kan vara ett extra årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem, som styrelsen och förslagen ska finnas med i kallelsen till årsmötet och/eller extra årsmöte.

§15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§16 Uteslutning
Medlem får uteslutas ur föreningen då medlem försummar att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem får ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medelmmen har haft möjlighet att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I besluten skall skälen för uteslutning redovisas. Beslut ska tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslutet.

§17 Upplösning av föreningen
Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två av varandra följande årsmöten, varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifallas förslaget.

Vid upplösning av föreningen, om köp av fastigheten Torsby-Tofta 2:102  har gjorts, skall tillgångarna i första hand återbetalning ske till dem som lånat ut kapital till föreningen i form av Skuldebrev. Och om eventuellt övriga tillgångar kvarstår, skall dessa överlåtas till föreningens medlemmar.

Vid upplösning av föreningen, om ej köp gjorts av fastighet Torsby-Tofta 2:102, skall tillgångarna överlåtas till medlemmarna för vidare förvaltning inom den ram som anges i paragraf 2. Vid upplösning av föreningen, om ej köp gjorts av fastighet Torsby-Tofta 2:102, skall tillgångarna överlåtas till medlemmarna.